Quản lý Lead – 2. Chia dữ liệu từ kho cho nhân viên

114

Dữ liệu đang ở trong kho có thể được chia theo số lượng cho nhân viên để gọi ra, việc chia có thể thực hiện một thao tác chia cho nhiều người.

  1. Bước 1: Vào màn hình Chia dữ liệu Lead
  2. Bước 2: Kết quả hiển thị ở danh sách là những tệp dữ liệu có thể chia được. Người dùng có thể chọn các điều kiện lọc theo nhu cầu
  3. Bước 3: Thực hiện chia, chọn nhân viên và nhập số lượng data để chia. Bấm Gán Lead. Sau khi chia dữ liệu,  những dữ liệu đã chia không còn xuất hiện ở màn hình này nữa.